office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Przekłady

Czekamy na kontakt z panem Michałem Bursą, by omówić warunki dalszych przekładów utworów Andrzeja Bursy na język rosyjski, tak jak to ustaliłam w rozmowie telefonicznej z panią Ludwiką Szemioth-Bursą.

Agnieszka Zgrzywa
tomis@amu.edu.pl

Andrzej Bursa

Wezwanie

Od czasu do czasu któryś z mężczyzn naszego miasta otrzymuje wezwanie do stawienia się w określonym miejscu celem poddania się ucięciu prawej ręki. Wezwanie takie zawiera zaledwie jedno zdanie dość wyraźnie napisane atramentem na ćwiartce taniego, kratkowanego papieru. U dołu kartki znajdują się jakieś czarne plamy, co do których nie wiadomo, czy jest to po prostu rozpryskany atrament, czy słabo odbita pieczęć. Żaden z wezwanych dotychczas nie potrafił z pewnością osądzić, że to nie jest pieczątka.
Termin stawienia się jest zazwyczaj odległy o dwadzieścia do trzydziestu pięciu dni od dnia otrzymania wezwania.  Przeważnie petenci otrzymują wezwanie w maju, tak że data stawienia się wypada na czerwcowe kanikuły.
W określonym dniu wezwany mężczyzna wymyka się pod lada jakim pozorem z domu i udaje się pod wskazany w wezwaniu adres z prawą dłonią zaciśniętą w pięść w kieszeni spodni i wciśniętą w pachwinę. Dom pod wskazanym adresem jest niską pretensjonalną kamieniczką, stanowiącą przybudówkę do gmachu Ubezpieczalni Społecznej. Na schodach można tu często spotkać lekarzy i sanitariuszy, którzy skracają sobie tędy drogę do narożnej trafiki. Na pierwszym piętrze w korytarzu petent oddaje schludnej panience wezwanie. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś został załatwiony od razu. Panienka prosi petenta, aby łaskawie zechciał poczekać dwie do trzech godzin lub zgłosił się za kilka dni. Przed kamienicą znajduje się bujny, zielony skwer. Tam czekają wszyscy petenci.
Operacja odbywa się w przytulnym gabinecie, przypominającym trochę gabinet dentystyczny. Na suficie i jednej ze ścian umieszczona jest potężna, skomplikowana maszyneria, kilkanaście tarcz stalowych o bardzo ostrych, cienkich brzegach i kilka lamp. Operacji dokonuje stary, niedołężny lekarz i dwudziestoparoletnia asystentka. Właściwie tylko ona się liczy. Z podziwu godną zręcznością tamuje błyskawicznie krew wytrysłą po ucięciu dłoni ostrą tarczą. Przeważnie petent mdleje z bólu i budzi się dopiero po kilkunastu godzinach, trochę wyczerpany, lecz rześki i pozbawiony dłoni.
Jeszcze się nie zdarzyło, aby ktoś z wezwanych nie zgłosił się.
Raz tylko pewien maturzysta w przeddzień stawienia się wyjechał z miasta i przez kilka dni błąkał się po okolicznych polach i lasach. Znaleziono go w jakimś stogu obłąkanego i przewieziono do zakładu dla umysłowo chorych. Do dziś tam pozostaje. Ocalił dłoń, ale został wariatem na zawsze.


Анджей Бурса
ПОВЕСТКА

Время от времени кто-нибудь из мужчин нашего города получает повестку с указанием явиться в определенное место с целью подвергнуться отрезанию правой руки. Такая повестка содержит едва одно предложение, очень четко написанное чернилами на четвертинке  дешевой бумаги в клетку. В низу листа находятся какие-то черные пятна, о которых неизвестно, то ли это просто разбрызганные чернила, то ли слабо прижатая печать. Ни один из вызванных до сих пор не смог с уверенностью утверждать, что это не печать.
Дата явки обычно наступает через  двадцать – тридцать пять дней от дня получения повестки. Претенденты получают повестку преимущественно в мае, также дата явки выпадает на июньские каникулы.
В определенный день вызванный мужчина вырывается под надуманным предлогом из дома и направляется по указанному  в повестке адресу с правой рукой, зажатой в кулак в кармане брюк и прижатой к паху. Дом по указанному адресу – это низкий претенциозный каменный домик, представляющий из себя пристройку к зданию Общественной Страховой Компании. На лестнице можно часто тут встретить врачей и санитаров, которые сокращают себе путь до табачной лавки на углу. На первом этаже в коридоре посетитель отдает опрятной девушке повестку. Еще не случалось, чтобы кто-то был принят сразу. Девушка любезно просит посетителя, чтобы подождал два-три часа или пришел через несколько дней. Перед домиком находится буйный зеленый сквер. Там ожидают все посетители.
Операция проходит в уютном кабинете, немного напоминающем кабинет стоматолога. На потолке и  одной из стен расположена мощная сложная машина, несколько стальных дисков с очень острыми тонкими краями и несколько ламп. Операцию проводит старый дряхлый врач и ассистентка, чуть старше двадцати лет. В основном, только она и считается. С достойной удивления ловкостью она мгновенно останавливает кровь, брызгающую при отрезании кисти острым диском. Пациент преимущественно теряет сознание от боли и приходит в себя только через несколько часов, немного изможденный, но бодрый и избавленный от руки.
Еще не случилось, чтобы кто-то из вызванных не явился.
Однажды только один выпускник школы за день до даты явки выехал из города и несколько дней блуждал по окрестным полям и лесам. Нашли его в каком-то стогу сошедшим с ума и перевезли в заведение для душевнобольных. Он там находится до сих пор. Спас руку, но остался безумцем навсегда.
Перевод: Снежана Голотрепчук

 
buy-Office-2010-key-online Office-Professional-Plus-2013-key key-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-activation-key product-key-for-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-Server-2008-Enterprise-R2-Key Windows-Server-2008-Standard-R2-Key Windows-Small-Business-Server-2008-Standard-Key Windows-Server-2012-R2-Standard-Key Windows-8.1-Enterprise-key Windows-8.1-Enterprise-activation-key Windows-8.1-Enterprise-license-key Windows-8.1-Enterprise-cd-key Windows-8.1-Enterprise-serial-key