Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Czym są Filologia polska i Collegium Polonicum

Czym jest CP i FPJO 2

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii polskiej jako obcej adresowane są do kandydatów obcokrajowców i stanowią rozbudowany odpowiednik zagranicznych studiów polonistycznych. Ich przedmiotem jest poznawanie w szerokim zakresie języka polskiego oraz związanej z nim kultury, literatury i historii w kontekście europejskim. Ponadto pozwalają one na uzyskanie kompetencji niezbędnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Nauka języka polskiego na tych studiach może zaczynać się od poziomu początkowego lub średnio zaawansowanego, jednak począwszy od II roku wszyscy studenci odbywają już zajęcia wspólnie. Na I roku przewiduje się możliwość prowadzenia niektórych przedmiotów w innym niż polski języku wykładowym (niemieckim lub angielskim).

PROGRAM ZAJĘĆ

W program zajęć są przedmioty z zakresu języka, historii, literatury i kultury polskiej. Zobacz listę przedmiotów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii polskiej jako obcej posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze i kulturze polskiej; posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentom nauczanie języka polskiego w szkołach za granicą (po zdobyciu odpowiednich uprawnień regulowanych odnośnymi rozporządzeniami obowiązującymi w danym kraju); pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury polskiej.

ZASADY REKRUTACJI

Nabór na studia odbywa się na podstawie złożonej dokumentacji, do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty to:

  • świadectwo maturalne lub inny równorzędny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych;
  • podanie do rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o zgodę na podjęcie studiów w tej uczelni, a w przypadku kandydatów z krajów spoza Unii Europejskiej również podanie o zwolnienie z opłat za studia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów;
  • 4 zdjęcia.

Osoby podejmujące studia zobowiązane są do posiadania wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Winny także posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

źródło: Oficialna strona Collegium Polonicum

 
buy-Office-2010-key-online Office-Professional-Plus-2013-key key-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-activation-key product-key-for-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-Server-2008-Enterprise-R2-Key Windows-Server-2008-Standard-R2-Key Windows-Small-Business-Server-2008-Standard-Key Windows-Server-2012-R2-Standard-Key Windows-8.1-Enterprise-key Windows-8.1-Enterprise-activation-key Windows-8.1-Enterprise-license-key Windows-8.1-Enterprise-cd-key Windows-8.1-Enterprise-serial-key