Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.

Iurii Varfolomeiev wygłasza przemówienie na inauguracji

Iurii Varfolomeiev wygłasza przemówienie na inauguracji

Foto: Adam Czerneńko

Cieszymy się bardzo, że to właśnie student filologii polskiej jako obcej, Iurii Varfolomeiev, powitał nowych studentów na inauguracji roku akademickiego 2016/2017, powiązanej z obchodami 25-lecia Collegium Polonicum. To pierwszy taki przypadek w historii Collegium Polonicum, że właśnie student-obcokrajowiec wygłosił przemówienie na tak uroczystym spotkaniu. Jest to też debiut naszego kierunku i jego nobilitacja. Zarówno treść (entuzjazm i szczerość – sic!), jak i sposób wygłoszenia tego przemówienia (opanowanie, naturalność, klasa, sympatyczność :)) zrobiły wrażenie i Iurii otrzymał wiele gratulacji od obecnych na tym spotkaniu Gości.

Oto treść przemówienia i jego przekład na język rosyjski:

Magnificencjo Rektorze,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Szanowni Państwo Dziekani i Wykładowcy,
Dostojni Goście

oraz Wy, Drodzy Studenci Pierwszego Roku!

W imieniu studentów Collegium Polonicum chciałbym się zwrócić właśnie do Was, Studentów rozpoczynających studia.

Droga Studentko, Drogi Studencie, jesteś z nami w Collegium Polonicum – to ważny i mądry krok w Twoim życiu. Niektórzy z Was być może nie musieli jechać tu z daleka. Inni przyjechali z bardzo daleka. Ale czasem nie liczba kilometrów do przebycia jest najważniejsza, by plan rozpoczęcia studiów mógł się udać. Właściwie można powiedzieć, że każdy z Was zaliczył już pierwszy egzamin, przyjeżdżając tutaj.

Na pewno nie było łatwo podjąć taką a nie inną decyzję, wybrać Collegium Polonicum, a nie inną uczelnię, pojechać na studia do Słubic, a nie do innego miasta. Zapewniam Cię: zrobiłaś wspaniały wybór, trafiłeś w dziesiątkę.

Na początku wystąpienia nieprzypadkowo zwróciłem się do Ciebie słowami „Droga Studentko, Drogi Studencie”. Nie wybrałem ich tylko dlatego, że jest to zwyczajowa forma zwracania się do Was. Jesteś tutaj naprawdę drogi, droga. Jesteś ważna, jesteś wyjątkowy.

Tu naprawdę obecne są takie wartości jak szacunek do studenta. Życzliwość dla studiujących i chęć pomocy studentowi zajmują czołowe miejsce w Collegium Polonicum. Sam tego doświadczyłem i dlatego jestem spokojny o Ciebie, wiedząc, że będziesz tutaj studiować.

Każdy z Was już posiada zapas wiedzy, szczególne umiejętności, każdy z Was ma jakieś talenty. Oczywistym priorytetem naszej uczelni jest rozwój Twoich talentów i wzbogacenie Twojej wiedzy. W Collegium Polonicum wszystkie zasoby, zarówno materialne, jak i duchowe, służą tym zasadniczym celom.

Droga Koleżanko, Drogi Kolego, przyjechałeś tutaj nie tylko dlatego, żeby uczyć się i rozwijać się samemu, ale by kształcić umiejętność współdziałania. Pamiętaj, że tak jak ty możesz ustawić wysoko poziom oczekiwań wobec wykładowców i pracowników Collegium Polonicum, tak samo oni mogą wykonywać swoją pracę doskonale wtedy, kiedy jesteś pilny, pracowity, punktualny i po prostu wdzięczny.

Każda uczelnia ma bowiem dwa wymiary: fizyczno-materialny i intelektualno-duchowy. Pierwszy to jest to co widzimy: ściany i wszystko co znajduje się w środku. Drugi, intelektualno-duchowy wymiar, to są właśnie relacje między wykładowcami a studentami, komunikacja i współpraca między nimi. Ten drugi wymiar zazwyczaj zostaje w pamięci studenta na zawsze.

Mogę z pewnością powiedzieć, że każdy wykładowca w Collegium Polonicum robi wszystko, żeby jakość tych relacji była perfekcyjna, a poziom komunikacji jasny i dostępny dla każdego studenta.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, jak unikalną rzeczą jest położenie Słubic. Większość z Was chyba zdaje sobie z tego sprawę, że Słubice i Collegium Polonicum nie są odrębną wyspą, oderwaną od reszty świata. Słowo „granica” jest kluczowe dla rozumienia przestrzeni, w której się znajdujemy. Uniwersytet Viadrina, chociaż jest po innej stronie Odry i nawet w innym państwie, tak naprawdę tworzy wspólnotę z Collegium Polonicum. Z tego powodu mamy tutaj możliwości, których nie ma na żadnej innej placówce uniwersyteckiej w Polsce. Codzienne porozumiewanie się w co najmniej dwóch albo trzech językach, spotkania z przedstawicielami różnych europejskich i także pozaeuropejskich kultur jest również niezwykłą zaletą tego miejsca.

Przepraszam teraz za pewien wątek bliski mojemu sercu, ale chciałbym jeszcze osobno zwrócić się do studentów obcokrajowców. Jeżeli czujesz się niepewny, jeżeli boisz się wyzwań, które stoją przed Tobą, jeżeli długo jeszcze nie każde polskie słowo będzie dla Ciebie zrozumiałe, to dobrze, to jest całkiem normalne. Dokładnie tak samo czułem się kilka lat temu. Bądź odważny i pracuj. A za rok to, co Ci dzisiaj wydaje się niemożliwe, stanie rzeczywistością.

Życzę każdemu z Was, Drodzy Studenci pierwszego roku, i sobie również, wytrwałości, wiary w siebie, odwagi i pomyślności. Żeby czas studiów przyniósł obfite owoce, a wiedza i umiejętności, które uzyskacie, ułatwiły Wam drogę do sukcesu, a ludzie, których tutaj spotkacie, zostali Waszymi przyjaciółmi na całe życie.

Dziękuję.

 

Достопочтенный господин Ректор,
Уважаемый господин Президент,
Дорогие господа Деканы и Преподаватели,
Уважаемые Гости,
А также вы, дорогие Первокурсники!

От имени студентов Collegium Polonicum я хотел бы обратиться именно к вам, студентам начинающим обучение.

Дорогая Студентка, дорогой Студент, ты с нами в  Collegium Polonicum – это важный и мудрый шаг в Твоей жизни. Некоторым из вас, возможно, не пришлось ехать сюда издалека. Другим – как моим новым знакомым на факультете Филологии польской как иностранной – пришлось, и очень издалека. Хотя временами решающим является не количество километров, для того, чтобы учеба началась по плану. На самом деле можно сказать, что каждый из вас уже сдал первый экзамен – это приезд сюда.

Наверняка было непросто принять именно это, а не другое решение, выбрать Collegium Polonicum, а не другое учебное заведение, поехать учиться в Слубице, а не в другой город. Уверяю тебя: ты сделала хороший выбор, ты попал в десятку.

Не случайно в начале я обратился к тебе со словами «дорогая студентка, дорогой студент». Выбрал их не только потому, что это общепринятая форма обращения к вам. Ты здесь на самом деле дорог, дорога. Ты важна, ты особенный.

Здесь действительно присутствуют такие ценности как уважение к студенту. Доброжелательность к учащимся и желание помочь студенту занимают центральное место в Collegium Polonicum. Я убедился в этом на собственном опыте и поэтому спокоен за тебя, зная, что ты будешь здесь учиться.

Каждый из вас уже имеет запас знаний, особые навыки, у каждого из вас есть определенные таланты. Очевидный приоритет нашего учебного заведения – это развитие Твоих талантов и обогащение Твоих знаний.  В Collegium Polonicum все средства, как материальные, так и духовные служат этим основным целям.

Дорогая Подруга, дорогой Друг, вы приехали сюда не только чтобы учиться и развиваться самому, но и формировать навыки совместной деятельности. Помни, что как ты устанавливаешь высокую планку ожиданий от преподавателей и работников Collegium Polonicum, так и они идеально выполняют свою работу в том случае, если ты внимателен, трудолюбив, пунктуален и попросту благодарен.

Ведь каждое учебное заведение имеет два измерения: физическо-материальное и интеллектуально-духовное. Первое – это то, что мы видим: стены и все, что находится внутри. Второе, интеллектуально-материальное измерение, это собственно отношения между преподавателями и студентами, общение и сотрудничество. Именно это второе измерение чаще всего остается в памяти студента навсегда.

С уверенностью могу сказать, что каждый преподаватель в Collegium Polonicum делает все, чтобы качество этих взаимоотношений было безупречным, а уровень общения – понятен и доступен каждому студенту.

Хотелось бы еще обратить внимание на то, каким уникальным есть положение Слубиц. Большинство из вас наверняка осознают, что Слубице и Collegium Polonicum это не отдельный остров, оторванный от остального мира. Слово «граница» является ключевым для понимания пространства, в котором мы находимся. Университет Viadrina, хоть и расположен по другую сторону Одры и даже в другом государстве, на самом деле образовывает сообщество с Collegium Polonicum. Именно поэтому мы имеем возможности недоступные ни одному другому университету в Польше. Повседневное общение по крайней мере на двух или трех языках, знакомство с представителями разных европейских, а также внеевропейских культур также являются необычным преимуществом этого места.

Сейчас прошу прощение за тему особо близкую моему сердцу, но отдельно хотелось бы обратиться к иностранным студентам. Если чувствуешь неуверенность, боишься трудностей, которые Тебя ждут, если еще долго не каждое польское слово будет Тебе понятным – все в порядке, это абсолютно нормально. Я также чувствовал себя несколько лет назад. Будь смелее и трудись. И через год то, что сегодня кажется Тебе невозможным, станет реальностью.

Каждому из вас, дорогие Первокурсники, а также себе, я желаю стойкости, веры в себя, смелости и удачи. Пусть учеба здесь принесет ощутимые плоды, полученные знания и навыки облегчат ваш путь к успеху, а люди, которых вы тут встретите, останутся вашими друзьями на всю жизнь.

Спасибо.
Tłumaczenie/перевод : Yulia Vlasenko

Październik 25, 2016
buy-Office-2010-key-online Office-Professional-Plus-2013-key key-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-activation-key product-key-for-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-Server-2008-Enterprise-R2-Key Windows-Server-2008-Standard-R2-Key Windows-Small-Business-Server-2008-Standard-Key Windows-Server-2012-R2-Standard-Key Windows-8.1-Enterprise-key Windows-8.1-Enterprise-activation-key Windows-8.1-Enterprise-license-key Windows-8.1-Enterprise-cd-key Windows-8.1-Enterprise-serial-key