office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

Sylwia Czachór. Recenzja książki „Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

Recenzja ksiazki

Sylwia Czachór rozmieściła w czasopismie „Moje miasto” recenzję książki „Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu

języka polskiego jako obcego”. Przytaczmy tekst niżej:

Krótki podręcznik  przekraczania granic… w nauczaniu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszą publikacją wydaną w ramach serii „Thematicon” – „Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego” pod redakcją Ksymeny Filipowicz – Tokarskiej i Przemysława Chojnowskiego.

Poniżej recenzja autorstwa Sylwii Czachór. Zainteresowanych nabyciem pozycji prosimy o kontakt z redakcją Mojego Miasta. W dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego opublikowanych zostało już kilkadziesiąt przewodników dla lektorów, spośród których znaczną część stanowią materiały pokonferencyjne świadczące o nieustannej potrzebie szukania rozwiązań problemów, z jakimi spotykają się nauczyciele w codziennej praktyce zawodowej. Książka Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego jest zatem kolejną cenną publikacją analizującą prawdziwe wyzwania stojące przed lektorami. Prawdziwe, bo wywodzące się z refleksji nad doświadczeniem pracy z obcokrajowcami.

We wszystkich zamieszczonych artykułach przeplatają się i wzajemnie przenikają cztery główne tematy i ujęcia badawcze prezentowane w publikacji: komunikacja i edukacja międzykulturowa, problemy pogranicza i granic językowych, aktualne zagadnienia polityki językowej oraz propozycje stricte glottodydaktyczne. W tekstach dominuje perspektywa własnego, często długoletniego doświadczenia zawodowego, pozwalająca dostrzec, że w pracy lektora ogromną, jeśli nie decydującą rolę odgrywa charakter i osobowość prowadzącego zajęcia, który musi być otwartym, rozumiejącym i elastycznym mediatorem, a jednocześnie świadomym reprezentantem kultury polskiej. Jak bowiem w swoim studium pokazuje P. Chojnowski, wizerunek nauczyciela znacząco wpływa na motywację studentów do poznawania „polskości” – w równym niemal stopniu, co dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych. A. Roter-Bourkane uświadamia natomiast ważkość roli nauczyciela w przeprowadzaniu studentów przez skomplikowany system polskich form grzecznościowych i zwyczajów panujących w środowisku akademickim. Autorka porusza tym samym palącą kwestię nieporozumień między pracownikami uczelni wyższych a obcokrajowcami, wynikających z nieprzystawalności form grzecznościowych różnych kultur, jednocześnie szczegółowo przedstawiając własny program lekcji poświęconej temu zagadnieniu.

Kolejną zaletą książki jest zatem jej aspekt praktyczny, co docenić powinni zwłaszcza młodzi nauczyciele. Wielu z autorów przedstawia także krytyczną analizę dostępnych na rynku podręczników, oceniając je ze  względu na ich użyteczność w nauczaniu konkretnego zagadnienia: komunikacji międzykulturowej (A. Achtelik), historii najnowszej (M. Zduniak-Wiktorowicz i G. Chruszczyński) czy wykorzystaniu anglicyzmów w nauczaniu języka polskiego (M. Kowalonek- Janczarek i K. Grzywna). Prezentowane koncepcje są w kilku przypadkach na tyle nowatorskie, że mogą stanowić źródło inspiracji także dla nauczycieli bardziej doświadczonych, poszukujących nowych metod pracy. Niezwykle interesującą propozycję przedstawia zwłaszcza ostatni artykuł autorstwa A. Zgrzywy, udowadniający, że zabawa i silne oddziaływanie na emocje ucznia dają świetne rezultaty dydaktyczne. Nauczanie języka jako „efekt uboczny” czy podświadomy proces zachodzący podczas wykonywania innych zadań, dokonuje się również w opisanej przez T. Lisa propozycji zaangażowania studentów w projekty transgraniczne. W obu wspomnianych artykułach, jak również w propozycji A. Skwarek i U. Biermann o rozwijaniu kompetencji językowych podczas nietuzinkowych warsztatów translatologicznych, cenne jest przede wszystkim to, że dotyczą one koncepcji wypróbowanych, a ich autorzy przedstawiają wyniki swojej nowatorskiej pracy. Na innych zasadach funkcjonuje natomiast tekst J. Borowczyka prezentujący „lekcję wyobrażoną”, lekcję-wyzwanie dla ambitnych nauczycieli chcących rozmawiać ze studentami o tożsamości i przekraczaniu narodowych granic tkwiących w języku, przekonaniach i historii.

Niewątpliwą wartością publikacji jest także ujęcie problematyki nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy szeroko rozumianej sytuacji pogranicza i uwypuklenie wynikającej z tego faktu potrzeby kształcenia międzykulturowego. Niezwykle przydatny pod tym względem jest artykuł K. Filipowicz-Tokarskiej, która we wprowadzeniu tematyki genderowej do programu nauczania dostrzega możliwość przekroczenia bariery komunikacji międzykulturowej. Autorka jednocześnie wymienia i komentuje zastosowane przez siebie formy włączania zagadnień gender w cykl kształcenia. Inne, równie istotne spojrzenie proponują w swoich artykułach A. Mielczarek i B. Walczak oraz M. Telus, którzy podkreślają przede wszystkim konieczność zmiany polskiej polityki językowej i zorientowania jej na grupę docelową nauczania polskiego jako obcego oraz jej motywacje. E. Kledzik wskazuje natomiast na niezbędność przeformułowania systemu edukacji, tak, by uwzględniał różnice między kulturą polską a kulturą mniejszości narodowej, co ilustruje przykładem sytuacji Romów w Polsce. Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego to bez wątpienia inspirująca i przydatna lektura tak dla obecnych, jak i przyszłych lektorów, której innowacyjność wynika przede wszystkim z nowoczesnego sposobu myślenia o barierach, pojawiających się zawsze w procesie edukacji, jako o szansach na rozwój i drodze ku modernizacji programów nauczania języka polskiego jako obcego.

Zobacz jeszcze Relacja z prezentacji książki (video)

Luty 20, 2013
buy-Office-2010-key-online Office-Professional-Plus-2013-key key-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-activation-key product-key-for-Office-Professional-Plus-2013 Office-Professional-Plus-2013-license-key Windows-Server-2008-Enterprise-R2-Key Windows-Server-2008-Standard-R2-Key Windows-Small-Business-Server-2008-Standard-Key Windows-Server-2012-R2-Standard-Key Windows-8.1-Enterprise-key Windows-8.1-Enterprise-activation-key Windows-8.1-Enterprise-license-key Windows-8.1-Enterprise-cd-key Windows-8.1-Enterprise-serial-key